Kestävää ja korkealaatuista   uudisrakentamista 

Uudisrakentaminen Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Me Redo­milla olemme mukana raken­ta­massa tur­val­lisia, viih­tyisiä ja kor­kea­laa­tuisia koteja.  Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme vuosien koke­muk­sella uudis­ra­ken­ta­misen eri vai­heissa rungon pys­ty­tyk­sestä sisätöihin.

Olemme ketterä ja luo­tettava kumppani monen­laisiin uudis­ra­ken­nus­hank­keisiin. Pal­ve­lemme sekä yksityis- että yri­tys­asiak­kaita Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla Uudel­la­maalla. Raken­ta­misen korkea laatu, täs­mäl­linen toteutus ja asia­kas­läh­töisyys ovat avai­n­asioita jokai­sessa hankkeessamme. 

Uudiskohteen sisätyöt 

Tyy­pil­li­simpiä uudis­koh­teissa teh­täviä töi­tämme ovat rungon pys­ty­tyksen lisäksi muun muassa väli­seinien ja sisä­kat­tojen raken­ta­minen, laa­toi­tustyöt sekä par­kettien asennus. Huo­leh­dimme ammat­ti­tai­dolla myös pin­ta­töistä, kuten pane­loin­neista ja lis­toi­tuk­sesta. Kalus­tea­sen­nuksien ohella toi­mi­tamme ja asen­namme kor­kea­laa­tuiset mit­ta­ti­laus­keittiöt koh­teisiin. Panos­tamme uudis­ra­ken­ta­missa laa­duk­kaisiin mate­ri­aa­leihin ja rat­kai­suihin, jotka kes­tävät aikaa ja kulutusta. 

Terassit, aidat, varastot 

Uudis­koh­teiden laa­jempien raken­nus­töiden lisäksi ammat­ti­tai­toiset tim­pu­rimme raken­tavat myös pie­nemmät ulko­kohteet, kuten terassit, aidat ja piha­ra­ken­nukset suun­ni­tel­miesi mukaan. Suh­tau­dumme jokaiseen koh­tee­seemme, niin pieneen kuin suureen, tim­purin ammattiylpeydellä. 

Sujuvaa ja vaivatonta yhteistyötä rakentamassa

Arvos­tamme kes­täviä asiakas- ja kump­pa­nuus­suh­teita ja siksi panos­tamme aina myös jous­tavaan yhteis­työhön eri toi­mi­joiden välillä. Aika­tau­luista kiinni pitä­minen, tie­don­kulku ja vas­tuul­lisuus ovat avai­na­se­massa, sillä tavoit­tee­namme jokai­sessa uudis­ra­ken­nus­hank­keessa ovat tyy­ty­väiset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000