Korkealaatuiset remonttiratkaisut yksityiskoteihin, toimitiloihin ja muihin julkisiin tiloihin 

Huoneistoremontti Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa 

Remon­toimme kodeista ja toi­mi­ti­loista viih­tyisiä ja toi­mivia tiloja, joissa on hyvä elää, olla ja tehdä töitä. Toteu­tamme huo­neis­to­re­montteja, jotka nos­tavat asumis- ja työs­ken­te­ly­viih­ty­vyyttä sekä huo­neiston arvoa. 

Olemme loistava valinta silloin, kun tar­vitaan toteut­tajaa haas­tavaan remont­ti­koh­teeseen, kuten vaikkapa ääni­tyss­tudion raken­ta­miseen. Teemme ammat­ti­tai­dolla myös perin­tei­sempiä huo­neis­to­re­montteja. Pal­ve­lemme mie­lel­lämme niin yksityis- kuin yri­tys­asiak­kaita Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla Uudellamaalla. 

Monipuolisia remonttiratkaisuja vaativaankin makuun

Meidät tun­netaan vii­meis­tel­lystä ja kes­tä­västä työn­jäl­jestä sekä kor­kea­laa­tui­sista rat­kai­suista. Meiltä löytyy moni­puo­lista osaa­mista ja ammat­ti­tai­toiset tekijät monen­laisiin tarpeisiin. 

Kokeneet ammat­ti­lai­semme toteut­tavat huo­neis­to­re­montit tehok­kaasti ja tar­kasti, oli kyseessä sitten par­ketin kun­nostus, alas­las­ketun katon raken­ta­minen tai eri­kois­vä­li­seinän asen­ta­minen. Refe­rens­seis­sämme pääset tutus­tumaan moni­puo­lisiin koh­tei­siimme tarkemmin.

Ota yhteyttä ja kerro meille remonttisuunnitelmistasi, otamme mielellämme haasteen vastaan. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000