Näyttävää puurakentamista korkealaatuisista materiaaleista

Timpurityöt Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Redom tarjoaa kor­kea­laa­tuista puu­ra­ken­ta­mista mit­ta­ti­laus­työnä pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja muualla Uudellamaalla.

Haluamme tarjota kes­täviä ja laa­duk­kaita rat­kaisuja koh­teisiin, joihin tavan­omainen ja mää­rä­mit­tainen ei riitä. Mit­ta­ti­laus­töis­sämme yhdis­tyvät ammat­ti­tai­toinen käden­jälki, ensi­luok­kaiset mate­ri­aalit ja asiakkaan yksi­löl­liset toiveet.

Toteu­tamme etenkin haas­tavien uudis- ja kor­jaus­ra­ken­nus­koh­teiden tim­pu­rityöt yksityis- ja yri­tys­asiak­kaille tilaajan toi­veiden mukaan.

Puusepäntyöt mittatilauksena

Raken­namme tilaus­työnä muun muassa kor­kea­laa­tuiset, kes­tävät portaat, näyt­tävät eri­kois­vä­li­seinät sekä par­vi­sängyt. Teemme ammat­ti­tai­dolla myös muut tim­pu­rityöt, kuten van­hojen ikku­noiden kor­jaukset, alas­las­ketut katot, listat ja paneloinnit. 

Portaat ja kaiteet

Toteu­tamme näyt­tävät puu­portaat yksi­tyis­ko­teihin ja jul­kisiin tiloihin ammat­ti­tai­dolla ja vuosien koke­muk­sella. Mit­ta­ti­laus­työnä saadaan kuhunkin koh­teeseen juuri oikean­laiset, yksi­löl­listen toi­veiden mukaiset ja kes­tävät portaat. 

Erikoisväliseinät

Näyt­tävät lasiset tilan­ja­ko­seinät pui­silla kehyk­sillä ja muut eri­kois­vä­li­seinät lisäävät ava­ruuden ja valon tun­netta kotiin tai jul­kisiin tiloihin. Toteu­tamme tren­dikkäät eri­kois­vä­li­seinät kohteen mit­tojen ja asiakkaan yksi­löl­listen toi­veiden mukaan. 

Parvisängyt

Parvi tuo lisää tilaa esi­mer­kiksi pieneen yksiöön tai las­ten­huo­neeseen. Raken­namme kes­tävät ja kauniit parvet ja par­vi­sängyt juuri sinun koh­tee­seesi sopi­vaksi. Teet­tä­mällä rakenteet mit­ta­ti­lauksena saat parven halua­mallasi näyt­tä­villä yksityiskohdilla. 

Alaslasketut katot

Alas­las­kettu katto pii­lottaa taakseen ikävän näköiset putket ja johdot. Ammat­ti­tai­dolla, kor­kea­laa­tui­sista mate­ri­aa­leista työs­tettynä alas­las­kettu katto toimii myös itsessään näyt­tävänä sisustuselementtinä. 

Tammirimoitetut patterikotelot

Piilota ikävän näköiset pat­terit ja luo kotiisi vii­meis­teltyä tun­nelmaa käsi­työnä puusta teh­dyillä, pat­te­rin­suo­juk­silla. Toteu­tamme kor­kea­laa­tuiset pat­te­ri­ko­telot esi­mer­kiksi tam­mi­ri­moi­tuk­sella mit­tojen mukaan. 

Paneloinnit ja saunan lauteet

Toteu­tamme laa­dukkaat seinä- ja kat­to­pa­ne­loinnit sekä kuiviin tiloihin että esi­mer­kiksi sau­noihin. Pane­lointien lisäksi val­mis­tamme mit­ta­ti­laus­työnä myös kes­tävät saunan lauteet kor­kea­laa­tui­sista mate­ri­aaleja käyttäen. 

Erikoisjalkalistat

Val­mis­tamme asiakkaan mit­tojen mukaan monen­laisiin tiloihin sopivat eri­kois­listat. Mit­ta­ti­laus­työnä saat esi­mer­kiksi eri­tyis­korkeat listat tai unii­keilla yksi­tyis­koh­dilla varus­tetut näyt­tävät jal­ka­listat kohteeseesi. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000