Tyylikkäät laatoitusratkaisut   uudis- ja korjausrakennuskohteisiin

Laatoitustyöt Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa 

Ammat­ti­tai­dolla asen­nettu laa­toitus on kaunis, kestävä ja help­po­hoi­toinen pin­ta­ma­te­riaali. Kyl­py­huoneen lattian ja seinien lisäksi laa­toitus on ajaton valinta lähes mihin tahansa tilaan. 

Redom toteuttaa moni­puo­liset laa­toi­tustyöt pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja muualla Uudel­la­maalla. Olemme eri­kois­tuneet etenkin haas­tavien koh­teiden laa­toi­tukseen. Ota yhteyttä ja kerro, miten voi­simme pal­vella sinua. 

Märkätilojen laatoittaminen

Puut­teel­linen vesie­ristys ja huo­li­mat­to­masti tehty laa­toitus on aina kos­teus­vau­rio­riski, joten etenkin mär­kä­ti­lojen laa­toitus on syytä jättää ammat­ti­laisten tehtäväksi.

Redom toteuttaa vuosien koke­muk­sella eri­laisten koh­teiden laa­toi­tustyöt, kyl­py­huoneen laa­toi­tuk­sesta laa­jempiin koko­nai­suuksiin. Pitkän koke­muk­semme ansiosta pys­tymme toteut­tamaan kauniin ja kes­tävän laa­toi­tuksen haas­ta­viinkin koh­teisiin, kuten esi­mer­kiksi uima-altaisiin. Kai­killa laa­toit­ta­jil­lamme on VTT-vede­ne­ri­tys­ser­ti­fi­kaatti, joka tar­vitaan mär­kä­ti­lojen laa­toit­ta­mista varten. 

Laattalattian asennus

Mär­kä­ti­lojen, keittiön ja eteisen lisäksi laa­toitus soveltuu lois­ta­vasti myös kodin muihin kuiviin tiloihin, kuten olo­huo­neeseen sekä jul­kisiin tiloihin, kuten myy­mä­löihin. Lattian laa­toit­ta­minen mah­dol­listaa moni­puo­lisia sisus­tuk­sel­lisia rat­kaisuja eri­laisiin tiloihin, aina luon­non­ki­vi­laa­toista mosaiikkilaattoihin.

Redom toteuttaa myös laa­dukkaat keittiö- ja kyl­py­huo­ne­re­montit lat­tiasta kattoon. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000