Korkealaatuiset keittiöremontit   mittatilauskalustein

Keittiöremontti Helsinki, Espoo, Vantaa sekä muu Uusimaa

Me Redo­milla haluamme tehdä keit­tiö­unel­mistasi totta. Toteu­tamme kor­kea­laa­tuisen keit­tiö­re­montin juuri sinun yksi­löl­listen toi­veidesi mukaan, mittatilaustyönä. 

Voit suun­ni­tella tyy­liäsi ja tar­peitasi vas­taavan keit­tiö­ko­ko­nai­suuden ja me hoi­damme kaiken muun. Lop­pu­tu­loksena on näköisesi, uniikki ja laa­dukas keittiö. 

Toteu­tamme keit­tiö­unelmia etu­päässä Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja kat­ta­vasti koko Uudel­la­maalla sekä mah­dol­li­suuksien mukaan myös muualla Suomessa. 

Avaimet käteen -keittiöremontti 

Redo­milla avaimet käteen -keit­tiö­re­montti tar­koittaa, että toteu­tamme keittiön alusta loppuun sinun suun­ni­tel­miesi mukaan. 

Huo­leh­dimme vanhan keittiön ja pin­tojen pur­kutyöt tur­val­li­sesti ja siis­tisti. Kor­kea­laa­tuiset keit­tiö­ka­lusteet tee­tämme yhteis­työ­kump­pa­nil­lamme mittatilaustyönä. 

Teemme kaikki tar­vit­tavat pin­tatyöt, mikäli haluat esi­mer­kiksi uusia seinä-, katto- tai lat­tia­pintoja ja huo­leh­dimme asian­tun­te­vasti myös tar­vit­ta­vista LVI- ja säh­kö­töistä keit­tiö­re­montin yhtey­dessä. Lopuksi asen­namme keit­tiö­ka­lusteet siis­tisti pai­koilleen samalla tark­kuu­della kuin ne on valmistettu. 

Keittiö mittatilaustyönä 

Keit­tiö­re­mon­teissa asen­net­tavat keit­tiö­ka­lusteet val­mis­tuvat mit­ta­ti­laus­työnä Virossa, huo­ne­ka­lu­yritys Jala­killa. Mit­ta­ti­laus­ka­lus­teissa yhdis­tyvät kor­kea­laa­tuiset mate­ri­aalit, kaunis muo­toilu ja vii­meis­telty kädenjälki. 

Laa­dukkaat keit­tiö­ka­lusteet val­mis­tetaan hyö­dyntäen moderneja puun­työs­tö­tek­nii­koita ja samalla perin­teisiä käden­taitoja ja val­mis­tus­me­ne­telmiä vaalien. Jalakin käden­jälkeen pääset tutus­tumaan tar­kemmin täällä.

Mittatilauskalusteet 

Keittiön kiin­teiden kalus­teiden lisäksi voit teettää meillä mit­ta­ti­lauksena myös uniikit irto­ka­lusteet, kuten ruo­ka­pöydät, penkit ja ruo­ka­pöydän tuolit. Mit­ta­ti­laus­työnä saat ruo­kai­lu­tilaan ja keit­tiöön juuri sopivan kokoiset kalusteet pie­nelle tai isolle seurueelle.

Redom toteuttaa myös kor­kea­laa­tuiset huoneistoremontit. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000