Työnantaja, tarvitsetko rakennusalan vuokratyövoimaa nopealla aikataululla?

Rakennusalan henkilöstövuokraus

Me Redo­milla olemme eri­kois­tuneet raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen. Väli­tämme raken­nusalan ammat­ti­laisia sekä tila­päiseen työ­voi­ma­pulaan että pidem­piai­kaiseen työ­voiman tar­peeseen. Meillä työs­ken­telee koke­neita ammat­ti­laisia tim­pu­reista LVI- ja säh­kö­asen­tajiin, ja kaut­tamme vuo­kraat osaavat työn­te­kijät moni­puo­lisiin raken­nusalan tehtäviin.

Rakennusalan vuokratyöntekijät Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Redomin raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on ketterä vaih­toehto sekä lyhyempiin sijai­suuksiin että jat­ku­vampaan työ­voiman tar­peeseen. Tar­joamme hen­ki­lös­tö­vuo­krausta etu­päässä Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä koko Uudel­la­maalla. Pidem­missä toi­mek­sian­noissa toi­mia­lu­ee­namme on tar­vit­taessa myös muu Suomi. 

Luotettavaa osaamista nopealla aikataululla

Raken­nusalan vuo­kra­työ­voima tarjoaa vai­vat­toman ja nopean rat­kaisun yllät­tävään työ­voi­ma­tar­peeseen. Redomin kautta vuo­kraat raken­nus­työn­te­kijät hel­posti esi­mer­kiksi sai­raus­lomien sijai­suuksiin tai silloin kun tar­vitset lisä­työ­voimaa saa­daksesi raken­nus­kohteen val­miiksi sovi­tussa aika­tau­lussa. Tar­joamme raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­krausta myös sään­nöl­li­sempään hen­ki­lös­tö­tar­peeseen, kuten kausi­luon­toisiin teh­täviin ja pidempiin rakennusprojekteihin. 

Miksi Redomin henkilöstövuokraus?

Riskitön henkilöstövuokrauspalvelu

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus kaut­tamme on ris­ki­töntä ja jous­tavaa. Me huo­leh­dimme puo­lestasi kai­kista työ­nan­tajan vas­tuista, kuten rek­ry­toin­nista ja palk­kauk­sesta. Laa­duk­kaalla rek­ry­toin­ti­pro­ses­silla var­mis­tamme, että sinulla on aina käy­tössäsi luo­tet­tavat, työ­hönsä sitou­tuneet ja ammat­ti­tai­toiset työntekijät. 

Asiakaslähtöinen palvelu

Asia­kas­tyy­ty­väisyys on hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lumme kivi­jalka. Meillä saat aina ystä­väl­listä ja asian­tun­tevaa pal­velua. Kuun­te­lemme sinun toi­veitasi ja pyrimme aina löy­tämään juuri sinun tar­pei­siisi par­haiten sovel­tuvan henkilöstövuokrausratkaisun. 

Säästää aikaa ja kustannuksia

Vuo­kra­työn­te­ki­jöiden käyt­tä­minen auttaa sääs­tämään sekä hal­lin­nol­liseen työhön kuluvaa aikaa että kus­tan­nuksia. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­semme ansiosta saat käyt­töösi oikean määrän työ­voimaa silloin, kun sitä todella tarvitset. 

Auttaa pysymään aikataulussa

Vuo­kra­työ­voiman ansiosta resurssien hal­linta on suju­vampaa ja kus­tan­nus­te­hok­kaampaa. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­semme auttaa sinua pitämään työ­maasi aika­tau­lussa, ja kaut­tamme saat ammat­tia­laiset avuksesi jous­ta­vasti myös silloin, kun resurs­sipula tai kiire pääsee yllättämään. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000