Onnistunut LVI- ja sähköremontti

LVIS-remontti Helsinki, Espoo ja Vantaa

Redom on luo­tettava kumppani LVI- ja säh­kö­re­monttiin pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja muualla Uudel­la­maalla. Teemme kat­tavat put­ki­re­montit ja pie­nemmät LVI- ja säh­kö­re­montit ammat­ti­tai­dolla ja vuosien kokemuksella.

Tavoit­tee­namme on tarjota asiak­kai­demme ja tilaa­jiemme näkö­kul­masta mah­dol­li­simman sujuva ja vai­vaton LVIS-remontti, kohteen haas­ta­vuu­desta riippumatta.

Linjasaneeraus eli perinteinen putkiremontti

Teemme oma­ko­ti­ta­lojen, rivi­ta­lojen ja ker­ros­ta­lojen lin­ja­sa­nee­raukset ja put­ki­re­montit. Koko­nais­val­tai­sella sanee­rauk­sella pys­tymme yllä­pi­tämään tai jopa nos­tamaan kiin­teistön arvoa ja lait­tamaan putket kuntoon jopa vuo­si­kym­me­niksi eteenpäin.

Lin­ja­sa­neeraus eli perin­teinen put­ki­re­montti on yksi kiin­teistön vaa­ti­vim­mista sanee­rauk­sista, jossa uusimme van­hojen vesi- ja vie­mä­ri­putkien lisäksi kohteen säh­kö­jär­jes­telmän. Tyy­pil­li­sesti put­ki­re­montti tulee ajan­koh­tai­seksi put­kiston ollessa noin 40–60 vuoden ikäinen. Remontin yhtey­dessä voimme parantaa mer­kit­tä­västi myös asu­mis­mu­ka­vuutta uusi­malla samalla kyl­py­huoneen, wc:n ja keittiön pinnat sekä kalusteet.

Pienet putki- ja sähkötyöt remontin yhteydessä

Koko­nais­val­taisten put­ki­re­monttien lisäksi teemme huo­neisto- ja muiden remonttien yhtey­dessä myös pie­nemmät LVI- ja säh­kö­asen­nukset, kuten esi­mer­kiksi vesi­ka­lus­teiden ja kodin­ko­neiden asen­nuksen tai valais­tuksen ja pis­to­rasioiden lisäämisen.

Toteu­tamme myös laa­dukkaat kyl­py­huone- ja saunaremontit.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000