Ylellinen spa-osasto tai toimiva arkikylpyhuone 

Kylpyhuoneremontti Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Kaunis ja toimiva kyl­py­huone on arjen luk­susta par­haim­millaan. Hyvin suun­ni­teltuna kylppäri lisää asu­misen muka­vuutta ja help­poutta sekä nostaa asunnon arvoa. Par­haim­millaan kyl­py­huone voi olla todel­linen spa-osasto, jossa pääsee ren­tou­tumaan päivittäin.

Kyl­py­huo­ne­re­montti on monista työ­vai­heista muo­dostuva koko­naisuus, joka haas­ta­vuu­tensa vuoksi on fik­suinta teettää ammat­ti­lai­silla. Me Redo­milla toteu­tamme kyl­py­huo­neu­nelmia vuo­si­kym­menten koke­muk­sella Hel­sin­gissä, Espoossa ja Vantaalla. 

Laadukas kylpyhuone lattiasta kattoon 

Haluatko kyl­py­huo­nee­seesi ylel­listä hotel­li­tun­nelmaa, poh­jois­maista mini­ma­lismia tai rennon boheemia tyyliä? Me remon­toimme kyl­py­huo­neestasi juuri sinun näköisesi koko­nai­suuden laa­duk­kaita mate­ri­aaleja ja vii­meis­teltyä työn­jälkeä unohtamatta. 

Redom tekee kyl­py­huoneen remon­toin­nista helppoa ja nopeaa. Kaikki työ­vaiheet pinnan alta vii­meis­telyyn hoi­tuvat ammat­ti­lais­temme käsissä nopeasti ja vai­vat­to­masti, ja sinä pääset naut­timaan aikaa ja kat­seita kes­tä­västä kyl­py­huo­neestasi ennen kuin huomaatkaan. 

Kylpyhuoneremontti vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella 

Haluatko kyl­py­huo­nee­seesi ylel­listä hotel­li­tun­nelmaa, poh­jois­maista mini­ma­lismia tai rennon boheemia tyyliä? Me remon­toimme kyl­py­huo­neestasi juuri sinun näköisesi koko­nai­suuden laa­duk­kaita mate­ri­aaleja ja vii­meis­teltyä työn­jälkeä unohtamatta. 

Redom tekee kyl­py­huoneen remon­toin­nista helppoa ja nopeaa. Kaikki työ­vaiheet pinnan alta vii­meis­telyyn hoi­tuvat ammat­ti­lais­temme käsissä nopeasti ja vai­vat­to­masti, ja sinä pääset naut­timaan aikaa ja kat­seita kes­tä­västä kyl­py­huo­neestasi ennen kuin huomaatkaan. 

Kylpyhuoneen purkutyöt ja vesieristys

Aloi­tamme kyl­py­huo­ne­re­montin aina eris­tä­mällä tilan muusta huo­neis­tosta siten, ettei purku- ja raken­nus­pölyä pääse kul­keu­tumaan muualle asuntoon. Purku- ja poh­ja­töiden jälkeen teemme mär­kä­ti­loihin uuden vesie­ris­tyksen tur­val­li­sesti ja mää­räyksiä noudattaen. 

Kylpyhuoneen laatoitus 

Vesie­ris­tyk­sestä ja kyl­py­huoneen seinien ja lattian laa­toit­ta­mi­sesta vas­taavat siihen eri­kois­tuneet, VTT:n vede­ne­ris­tys­ser­ti­fi­kaatin omaavat laa­toit­ta­jamme. Haas­tavat ja poik­keuk­sel­li­sem­matkin laat­ta­rat­kaisut hoi­tuvat ammat­ti­mie­hiltä tehok­kaasti ja vai­vat­to­masti, työn­jäl­jestä tinkimättä. 

Kylpyhuoneen kalusteiden asennus 

Asen­namme ket­te­rästi pai­koilleen uudet tai nykyiset vesi­ka­lusteet, kaapit, tasot, suih­kuseinät ja muut kalusteet. Lopuksi puramme suo­jaukset ja huo­leh­dimme, että paikat jäävät siistiin kuntoon ja sinä pääset heti naut­timaan uudis­te­tusta kylpyhuoneestasi. 

Kylpyhuoneen LVI- ja sähkötyöt

LVIS-ammat­ti­lai­semme huo­leh­tivat pesu­huo­ne­re­montin yhtey­dessä myös putki- ja säh­kö­töistä. Eikä sinun tar­vitse tilata erikseen asen­tajaa esi­mer­kiksi lat­tia­läm­mi­tyksen asen­ta­mista tai valais­tuksen lisää­mistä varten, sillä saat kaiken tar­vit­tavan vai­vat­to­masti saman katon alta. 

Redom toteuttaa myös laa­dukkaat sau­na­re­montit avaimet käteen -periaatteella. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000