Tyylikäs ja toimiva sauna mittatilauslauteilla

Saunaremontti Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Me Redo­milla arvos­tamme puusepän tark­kuu­della toteu­tettuja laa­duk­kaita saunoja, joissa yhdis­tyvät kor­kea­laa­tuiset mate­ri­aalit, kaunis ergo­no­minen muo­toilu ja hyvät löylyt.

Näitä arvoja vaalien ja sinun toi­veitasi kuun­nellen toteu­tamme sau­na­re­montit Hel­sin­gissä, Espoossa ja Van­taalla sekä muualla Uudellamaalla.

Saunaremontin vaiheet

Purkutyöt, vesieristys ja höyrysulku

Sau­na­re­montti aloi­tetaan aina huo­lel­li­silla pur­ku­töillä. Poh­ja­töiden jälkeen teemme saunaan uuden vesie­ris­tyksen ja laa­toi­tuksen mää­räyksiä nou­dattaen. Vesie­ris­tyk­sestä ja laa­toit­ta­mi­sesta vas­taavat siihen eri­kois­tuneet, VTT:n vede­ne­ris­tys­ser­ti­fi­kaatin omaavat laatoittajat. 

Saunan panelointi ja lauteiden asennus

Lat­tia­pin­tojen lisäksi remon­tissa uusitaan seinä- ja kat­to­pin­tojen pane­lointi. Lopuksi asen­namme joko mää­rä­mit­taiset tai puusepän mit­ta­ti­laus­työnä toteut­tamat lauteet pai­koilleen. Mit­ta­ti­laus­työnä saat juuri sinun toi­veidesi mukaan toteu­tetut, yksi­löl­liset ja kor­kea­laa­tuiset lauteet.

Saunan LVI- ja sähkötyöt

LVIS-ammat­ti­lai­semme huo­leh­tivat sau­na­re­montin yhtey­dessä myös ilman­vaihto- ja säh­kö­töistä. Sinun ei tar­vitse tilata erikseen asen­tajaa esi­mer­kiksi kiukaan asen­ta­mista tai valais­tuksen lisää­mistä varten, sillä saat kaiken tar­vit­tavan vai­vat­to­masti saman katon alta. 

Saunan ja kylpyhuoneen väliseinä ja ovi

Saunan ja kyl­py­huoneen välinen lasi­seinä on tyy­likäs vaih­toehto perin­tei­selle saunan sei­nälle. Lasinen väli­seinä vii­meis­telee ylel­lisen sau­nae­lä­myksen ja yhdistää tilat toi­siinsa tuoden tilaan lisää ava­ruutta ja valoa. Asen­namme näyt­täviä eri­kois­vä­li­seiniä sekä mär­kä­ti­loihin että muualle kiinteistöön.

Redom toteuttaa myös laa­dukkaat kyl­py­huo­ne­re­montit avaimet käteen -periaatteella.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000