Kestävät Corian®-komposiittitasot ja -altaat kotikeittiöihin, kylpyhuoneisiin ja julkisiin tiloihin

DuPont CORIAN®Design

DuPont CORIAN®Design on tyy­likäs ja help­po­hoi­toinen kom­po­siit­ti­ma­te­riaali, joka soveltuu lois­ta­vasti työ­ta­soksi monen­laisiin ympä­ris­töihin ja käyt­tö­koh­teisiin. Luon­non­mi­ne­raa­leista ja akryy­li­kui­duista val­mis­tettu Corian® on mate­ri­aalina erittäin luja ja sietää hyvin kos­teutta, likaa sekä iskuja. Pit­käi­käinen kom­po­siit­ti­ma­te­riaali onkin sekä kat­seita että kulu­tusta kestävä rat­kaisu niin jul­kisiin tiloihin kuin koteihinkin.

Laadukkaat Corian ® -tasot erilaisiin kohteisiin

Me Redo­milla asen­namme mit­ta­ti­laus­työnä laa­dukkaat DuPont CORIAN®Design -tasot asiak­kai­demme tar­peisiin aina koti­keit­tiöistä ravin­to­loihin, hotel­leihin ja muihin jul­kisiin tiloihin.  Mate­ri­aalin hygiee­ni­syyden ja muiden yli­ver­taisten omi­nai­suuk­siensa ansiosta Corian® soveltuu käy­tet­tä­väksi myös vaa­tiviin olo­suh­teisiin, kuten sai­raa­loihin ja laboratorioihin.

Saumaton komposiittiallas ja taso

Kos­teu­den­kes­tä­vyy­tensä sekä muo­vail­ta­vuu­tensa ansiosta Corian® soveltuu erin­omai­sesti kyl­py­huo­neiden ja muiden mär­kä­ti­lojen tasoihin sekä pesual­taisiin. Coria­nista® voidaan lämmön avulla muovata mit­ta­ti­lauksena kuhunkin koh­teeseen sopivan kokoinen ja halutun muo­toinen kom­po­siit­tiallas. Coria­nilla® voidaan toteuttaa myös lähes huo­maa­mat­to­masti toi­siinsa yhdistyvä pesuallas- ja tasokokonaisuus. 

Tasot, kalusteet ja seinäpaneloinnit

Lisäksi DuPont CORIAN®Designilla voidaan toteuttaa eri­laisia sisus­tus­ka­lus­teita, kuten esi­mer­kiksi vas­taan­ot­to­tiskejä sekä koris­teel­lisia sei­nä­pa­ne­lointeja jul­kisiin tiloihin sekä yksi­tyis­ko­teihin. Laa­jasta väri­va­li­koi­masta löytyy tyy­likäs rat­kaisu jokaiseen kohteeseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Soita 000 000 0000